Jdi na obsah Jdi na menu

Odstoupení pojistitele (pojišťovny) od uzavřené pojistné smlouvy

Odstoupení pojistitele (pojišťovny) od uzavřené pojistné smlouvy se řídí dle zákona dle Zákona č. 37/2004 Sb. Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. Stejně tak při nepravdivém nebo neúplném vyplnění zdravotního dotazníku při pojištění pro případ nemoci či smrti může pojistitel odmítnout plnění zcela nebo zčásti s odvoláním nedostatky při vyplňování dotazníku.